Colofon

Redactie

De website van Blue Bricks biedt informatie aan iedereen die geïnteresseerd is in onze organisatie, project succes en de activiteiten die Blue Bricks in dit kader ontplooit in opdrachten.

Op onze website worden ook bijdragen van derden geplaatst. Daarbij gaat het om blog- en opiniebijdragen. De visies en de meningen in die bijdragen van derden weerspiegelen niet die van Blue Bricks, tenzij anders aangegeven.

Voor vragen, tips of meer informatie bereikt u ons via info@bluebricks.nl

Proclaimer

Blue Bricks streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig, actueel en goed toegankelijk is, en dat de informatie breed wordt gebruikt en hergebruikt.

Privacy

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Informatie over bezoeken aan deze website worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Lees onze privacyverklaring.

Vragen

Heeft u vragen over de website, of mist u informatie? Stuur een e-mail aan info@bluebricks.nl

Een melding maken of een klacht indienen

Heeft u een melding over onze website? Bent u niet tevreden of heeft u een opmerking over Blue Bricks? Dan willen we dat graag weten. U stuurt uw melding, klacht of opmerking aan info@bluebricks.nl.

We verzoeken u uw telefoonnummer te vermelden (geen verplichting). Zodat we informatie bij u kunnen inwinnen. Wellicht kunnen we eventuele onduidelijkheden wegnemen of uw melding direct goed oppakken.

Behandeling van uw melding, opmerking of klacht

Dringende meldingen nemen wij zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen maximaal 2 werkdagen in behandeling. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw melding.

Uw algemene klacht of opmerking nemen we binnen 3 werkdagen in behandeling. Dat houdt dit in:

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht.

Iemand die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat, behandelt de klacht.

Meld kwetsbaarheid

Bij Blue Bricks vinden wij de veiligheid van onze systemen belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen (zoals onze website of andere systemen die wij gebruiken of ontwikkelen) kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek wordt gesignaleerd.

Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen vinden dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Wij vragen u om in dat geval uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar admin@bluebricks.nl. Wij nemen deze dan in samenspraak met deskundige instanties zoals het NSCS in behandeling en lossen deze zo snel mogelijk op.

Daarnaast vragen wij u om:

  • Het mogelijke probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om een mogelijk lek aan te tonen of door gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • Uw bevindingen niet met anderen te delen totdat we deze zonodig hebben opgelost en eventuele vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen door een potentieel lek direct na het dichten van dit lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden;
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Bij het volgen van bovenstaande voorwaarden worden geen juridische stappen tegen u ondernomen betreffende de melding.
  • Wij nemen uw melding zo snel als mogelijk en in ieder geval binnen maximaal 3 werkdagen in behandeling. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw melding, inclusief een indicatie van de termijn waarop het probleem is opgelost.
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem, en zullen u graag op passende wijze bedanken voor uw hulp bij een melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem.

Privacy

In de onderstaande privacyverklaring leest u hoe Blue Bricks met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Privacyverklaring

Blue Bricks is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de website bluebricks.nl en de diensten die zij aanbiedt. Blue Bricks beschermt hierbij de privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van gegevens

Blue Bricks verwerkt persoonsgegevens over u, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld omdat u in contact met ons wilt komen, omdat u zich aanmeldt voor of deel wilt nemen aan een bijeenkomst of omdat u informatie of een digitaal magazine wilt ontvangen. 

Blue Bricks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Persoonsgegevens die u aan Blue Bricks verstrekt, gebruikt Blue Bricks alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Blue Bricks gebruikt persoonsgegevens bovendien alleen als dit noodzakelijk is. De persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. We bewaren deze gegevens ook niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In alle andere gevallen worden bedoelde persoonsgegevens vernietigd. 

We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. 

Bij het aanmelden voor een bijeenkomst is het afhankelijk van het soort bijeenkomst welke persoonsgegevens wij minimaal nodig hebben om dit te kunnen organiseren of u in de toekomst uit te nodigen voor degelijke bijeenkomsten (uiteraard nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven).

Het kan voorkomen dat uw aanwezigheid bij digitale evenementen in beeld komt en dat deze beelden door Blue Bricks bewaard worden. Wanneer van een online sessie door Blue Bricks een opname gemaakt wordt, wordt dit vooraf aangegeven. Wanneer u niet met beeld of geluid in een opname wilt komen, kunt u uw camera en microfoon uitzetten. 

Delen met derden

Blue Bricks verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, behalve als wet- en regelgeving hiertoe verplichten. Blue Bricks deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Blue Bricks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afmelden voor mailings

Ontvangt u informatie die u niet meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dat laten weten via een bericht aan info@bluebricks.nl.

Voor diensten zoals een digitaal magazine, kunt u zich aan- of afmelden. Na afmelding worden uw gegevens verwijderd van de verzendlijst.

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over bescherming van uw privacy in relatie tot deze website, dan kunt u contact opnemen met Blue Bricks via info@bluebricks.nl.

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot Blue Bricks te richten met een verzoek om deze persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Blue Bricks via info@bluebricks.nl. Doet u dit liever schriftelijk, verstuur uw verzoek dan onder vermelding van 'privacy' aan:

Blue Bricks

Steekterweg 51/53

2407 BE Alphen aan den Rijn

Blue Bricks zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, uw verzoek uitvoeren en u hiervan op de hoogte stellen.

Cookies

De website van Blue Bricks gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Blue Bricks gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website
  • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor de statistieken gebruikt Blue Bricks het webanalysepakket Google Analytics. De verzamelde gegevens gebruiken we niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

U kunt na afloop van het bezoek aan onze website deze cookies verwijderen via de instellingen in uw browser. Een instructie hoe dat werkt kunt u vinden op veiliginternetten.nl. U kunt hier ook vinden hoe u op uw smartphone cookies kunt beheren.